بزرگترین مرکز خرید در دبی که در حدود ۱۲۰۰ مغازه و فروشگاه در آن قرار دارد.