آتش فشان کامچاتکا در شبه جزیره کامچاتکای روسیه با بیش از ۳۰۰ آتش فشان در آن منطقه