کودتا در ترکیه شکست خورد

در ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶ بخش از ارتش ترکیه علیه دولت کودتا کردن که در نهایت با رشادتهای مردم ترکیه تنها در عرض ۱۰ ساعت کودتای ترکیه شکست خورد