عکس هایی بینظیر از پدیده ابر ماه در سراسر جهان

دوشنبه بیست چاهرم آبان ماه ۱۳۹۵ در تمامی جهان عللاقه مندان به این پدیده زیبا به بلندترین نقاط شهر خود رفتن تا شاهد این پدیده زیبا بعد از هفتاد سال باشند  در این شگفتی زیبا وقتی اتفاق میافتد که ماه کامل نزدیک ترین حالت خود را به زمین داشته باشد ولی متاسفانه ما به علت آلودگی هوا نتوانستیم شاهد این پدیده بی نظیر باشیم در ادامه تصویر زیبا از این پدیده شگفت انگیز در برخی از کشورهای جهان را مشاهده میکنیم