عکس از یک گردشگر خارجی بلغاری که عاشق غذاهای تبریز شد